Περιγραφή Έργου Καθαρισμός δοχείου παραγωγής γράσου (απομάκρυνση του υλικού) με υψηλής πίεσης ζεστού νερού και χημικά. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις καινούργιες εγκαταστάσεις της Cyclon – LPC Hellas στον ...
Περιγραφή Έργου Γενικό shut down της μονάδας πολυπροπυλενίου με υψηλής πιέσεως υδροβολή σε εναλλάκτες θερμότητας, σε σιλό και σε δοχεία. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των Ελληνικών...

Halyps Cement

Περιγραφή Έργου Υψηλής πιέσεως υδροβολή 1000 bar για σπάσιμο τσιμέντου από σιλό. Το έργο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Halyps Cement.